Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden.
Definities:
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. De Verkoper (M ter Horst): bepaler van deze algemene voorwaarden.
De Klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is.Deze voorwaarden zijn van toepassing voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Verkoper en de Klant , voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Producten:
De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en bezitten de eigenschappen die door Verkoper in het aanbod worden genoemd.
Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en zijn rechten en verplichtingen zijn, indien deze het aanbod accepteert.
Bestelling:
Verkoper levert pas uit na ontvangst van betaling.
Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt Verkoper zich het recht voor om bestellingen niet of op een later tijdstip uit te voeren.
Retourneren van zendingen en/of producten:
Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 14 dagen, met uitzondering van de producten die speciaal voor u besteld en/of aangemaakt zijn. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 14 dagen de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in originele verpakking te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van Verkoper over de staat van de producten, wordt binnen 14 dagen het geld van de koper teruggestort.
Levering:
Verkoper doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. Een door Verkoper opgegeven levertermijn is altijd bij benadering en kan nooit als fatale termijn worden aangemerkt.De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Verkoper schriftelijk in gebreke te stellen. De bestelingen worden verstuurd met postnl. De klant betaalt de verzendkosten. De verzendkosten staan op de website vermeld.
Versturen:
Verkoper draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van
beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het
onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Verkoper gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.
Garantie:
Verkoper garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.
Elk gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een normaal en oordeelkundig gebruik, zal door Verkoper op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode van een maand na aankoop, het artikel gratis worden vervangen indien het nog leverbaar is. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is Verkoper eveneens gerechtigd om voor teruggave van de aankoopprijs van de klant te kiezen.
Voor zover de fabrikant nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door Verkoper overgenomen.
Ingeval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel op kosten van Verkoper te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek.
In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 14 dagen doch niet later dan een maand na de factuurdatum, te worden gemeld. De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist Verkoper of het artikel vervangen wordt.
Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. Verkoper is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.
Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Verkoper geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van Verkoper. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van Verkoper.
Terugbetalingen:
Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door Verkoper gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald.
Privacy:
Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Verkoper. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn. Verkoper verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.
Overige bepalingen:
Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Verkoper geen aansprakelijkheid aanvaarden. Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.
M ter Horst
Kantooradres: Burgemeester Vlamstraat 17, 7101 GK
Winterswijk